Hopp til innhold

Norsk Investor Relations Forening (NIRF) ble stiftet høsten 1995 av 13 børsnoterte foretak. Foreningens mål er å bidra til et profesjonelt Investor Relations miljø blant selskaper notert på Oslo Børs.

Presentasjon av styret

Ingrid Aarsnes

Ingrid Aarsnes

Styreleder

Arbeidssted: Hexagon Composites ASA
Telefon: +47 95 03 83 64
Epost:ingrid.aarsnes@hexagongroup.com
Styremedlem i NIRF siden 2009.
Hexagon Composites fra 1. mars 2022 – Head of IR &ESG i Volue 2021 – 2022. Leder for IR og kommunikasjon i Scatec og Kværner fra 2014 – 2021 og IR ansvarlig i Kværner fra 2011 – 2014. Ulike stillinger innenfor IR og kommunikasjon i Aker Solutions fra 2006 – 2011. Siviløkonom fra Norges Handelsehøyskole (NHH).

Anne Engebretsen

Anne Engebretsen

Styremedlem

Arbeidssted: DNB Bank ASA
Telefon: +47 45 2 243 74
Epost: anne.engebretsen@dnb.no
Styremedlem i NIRF siden 2024.
Investor Relations i DNB siden 2019. Ulike stillinger i DNB innenfor Corporate Banking og Investment Banking i perioden 2007-2019. MBA med spesialisering i finans fra University of Maryland.

Ida Marie Fjellheim

Ida Marie Fjellheim

Styremedlem

Arbeidssted: Vår Energi ASA
Telefon: +47 90 50 92 91
Epost: ida.fjellheim@varenergi.no
Styremedlem i NIRF siden 2022.
Ansvarlig for IR i Vår Energi siden januar 2022. Tidligere IR-ansvarlig i Nel og IR i Equinor fra 2018-2020. Ulike analytikerstillinger i Equinor ASA fra 2012-2018, inkludert performance management, konsernstrategi og forretningsutvikling. Bachelor-grad i Økonomi og regnskap for Univeristy of York, Master i finans fra Cass Business School, London.

Kjetil R. Krøkje

Kjetil R. Krøkje

Styremedlem

Arbeidssted: Storebrand ASA
Telefon: +47 93 41 21 55
Epost: kjetil.r.krokje@storebrand.no
Styremedlem i NIRF siden 2018.
Leder IR & Rating i Storebrand siden 2017. Leder IR i Storebrand siden 2015. Ulike stillinger innenfor IR, Corporate Finance og Rådgivning i Storebrand i perioden 2010-2015. MSc International Relations fra London School of Economics and Political Science (LSE).

Mitra Hagen Negård

Mitra Hagen Negård

Styremedlem

Arbeidssted: Gjensidige ASA
Telefon: +47 95 79 36 31
Epost: mitra-hagen.negard@gjensidige.no
Styremedlem i NIRF siden 2019.
IR Direktør i Gjensidige Forsikring siden 2018. Partner og Senior Rådgiver i First House 2016-2018. Fagdirektør Analyse i Eierskapsavdelingen, Nærings- og handelsdepartementet (2012-2014). Ulike stillinger 2008-2015 (REC Silicon, Statoil Fuel and Retail og Wilh. Wilhelmsen). Master i Internasjonal økonomi og ledelse fra SDA Bocconi (Milano).

Bård Stenberg

Bård Stenberg

Styremedlem

Arbeidssted: Petroleum Geoservices ASA
Telefon: +47 99 24 52 35
Epost: bard.stenberg@pgs.com
Styremedlem i NIRF siden 2012.
Ansvar for IR i PGS ASA siden 2007 og direktør for IR og kommunikasjon i PGS siden 2014. Finansjournalist i Kapital 2001-2007 og aksjemegler i Christiania Securities 1999-2001. Bachelor grader fra University of Utah (godkjent som siviløkonom fra NHH) og autorisert finansanalytiker (AFA).

Lars Valdresbråten

Lars Valdresbråten

Styremedlem

Arbeidssted: Equinor ASA
Telefon: +47 40 28 17 89
Epost: lava@equinor.com
Styremedlem i NIRF siden 2018.
IR i Equinor siden 2007. Tidligere analytiker i Hydro og ti år med energirelatert arbeid i ulike stillinger i Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet. Embetseksamen i sosialøkonomi fra Universitetet i Oslo.

Vedtektene for NIRF

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Norsk Investor Relations Forening (NIRF). I engelsk oversettelse er navnet the Norwegian Investor Relations Association (NIRA).

§ 2 Foreningens formål er å
 • fremme forståelse for investor relations virksomhetens funksjon og betydning
 • fremme gode relasjoner og kommunikasjon mellom norske børsnoterte foretak, deres aksjonærer og andre aktører i kapitalmarkedene
 • bidra til et høyt etisk og faglig nivå innen investor relations i Norge
 • skape en plattform for dialog og nettverk på tvers av investor relations funksjonene hos medlemmene
 • samle og spre informasjon som er av betydning for medlemmenes investor relations virksomhet
 • være et kontaktpunkt mellom medlemsbedriftene og relevante premissgivere i kapitalmarkedene
§ 3 Medlemmene

må være foretak som har aksjer, grunnfondsbevis eller obligasjoner notert på Oslo Børs, Oslo Axess eller Euronext Growth eller selskaper som planlegger børsnotering på en av disse markedsplassene. Medlemmene skal representeres ved personer som har ansvaret for eller aktivt arbeider med investor relations.

I tillegg kan bedrifter som er aktive innen rådgivning og tjenesteyting innenfor investor relations søke om assosiert medlemskap i NIRF. Assosierte medlemmer kan delta på lik linje med øvrige medlemmer på medlemsmøter og årsmøter, men kan ikke være kandidat til verv eller stemme ved valg i foreningen.

§ 5 Medlemsmøter

Det skal holdes minimum to medlemsmøter i året i tillegg til det ordinære årsmøtet. Disse møtene er åpne for samtlige betalende medlemmer.

§ 6 Årsmøtet

Foreningen skal avholde ordinært årsmøte innen utgangen av juni hvert år. Ekstraordinært årsmøte kan kreves avholdt når minimum 20 prosent av foreningens medlemmer krever dette. Møtet er beslutningsdyktig uavhengig av fremmøteprosent. Hvert medlem har en stemme på møtet og vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt. Styret plikter å kalle inn til Årsmøte minimum to uker før slikt møte. Vedtektsendringer krever tre fjerdedels flertall av de fremmøtte stemmene. Forslag om oppløsning av foreningen må fremmes av minimum 20 prosent av medlemmene og krever tre fjerdedels flertall av de fremmøtte stemmene. Assosierte medlemmer har talerett, men ikke stemmerett på årsmøte.

Årsmøtet skal:

 • velge to personer til å organisere og kontrollere avstemningene samt signere protokoll
 • godkjenne styrets beretning og foreningens årsregnskap
 • velge foreningens styreleder og 4-6 styremedlemmer
 • velge revisor
 • velge medlemmer til valgkomitéen
 • fastsette årsavgiften
 • fastsette styrets godtgjørelse
 • foreta eventuelle vedtektsendringer
 • fordele foreningens midler blant medlemmene ved eventuell avvikling av foreningen
§ 7 Styret

Styrets sete er i Oslo. Styret består av 5-7 personer hvorav styreleder er bestemt funksjon. Styremedlemmene velges for to år. I etableringsåret velges tre av styremedlemmene for ett år og to av styremedlemmene for to år.

Dersom et styremedlem bytter jobb og ikke lenger har selskapsansvaret for, eller aktivt arbeider med investor relations skal vedkommende automatisk tre ut av styret. Ved behov er det valgkomiteens ansvar å nominere et nytt styremedlem som velges inn på en ekstraordinær generalforsamling. Dersom fratredende medlem er styreleder, kan gjenværende styremedlemmer utpeke midlertidig styreleder frem til ordinær generalforsamling.

Styret konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når styreleder pluss to medlemmer møter. Beslutningene fattes ved simpelt flertall og ved eventuell stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.

Styret:

 • har ansvar for drift av foreningen
 • har ansvar for foreningens regnskap
 • forbereder agenda for medlemsmøter og leder disse
 • nedsetter eventuelle komitéer for å arbeide med spesifikke saker
 • innkaller til og leder årsmøtet
 • møtes flere ganger pr. år, referat fra disse styremøtene protokollføres og er tilgjengelig for samtlige medlemmer på forespørsel
§ 8 Valgkomite

Valgkomitéen består av to medlemmer som velges for to år om gangen.

Valgkomitéen skal foreslå medlemmer til styret, herunder styreleder. Valgkomitéen foreslår styrets godtgjørelse.

§ 9 Komitéer

Styret har anledning til å nedsette komitéer hvis formål er å arbeide med spesifikke prosjekter eller oppgaver. Styret har anledning til å være representert i slike komitéer.

§ 10 Regnskapet

Styret skal innen 1. mai fremlegge styrets årsberetning og foreningens regnskap for siste virksomhetsår for foreningens revisor. Revisor skal innen en måned etter mottatt regnskap avlegge revisjonsberetning.

Opprinnelige vedtekter ble vedtatt på stiftelsesmøtet for Norsk Investor Relations Forening den 14. september 1995. Vedtektsendring er foretatt på årsmøtet 17. juni 1996, 18. juni 2003, 17. juni 2004, 29. juni 2016, 17. juni 2021 og 8. juni 2023.