Norsk Investor Relations Forening (NIRF) ble stiftet høsten 1995 av 13 børsnoterte foretak. Foreningens mål er å bidra til et profesjonelt Investor Relations miljø blant selskaper notert på Oslo Børs.

Eierstyring og selskapsledelse

God eierstyring og selskapsledelse skal styrke tilliten til selskapene og bidra til størst mulig verdiskapning over tid, til beste for aksjeeiere, ansatte og andre interessenter.

Investor relations (IR) funksjonen er viktig for god eierstyring og selskapsledelse, da funksjonen er bindeleddet og kommunikasjonskanalen mellom selskapet og dets interessenter.

I tillegg blir investorer i økende grad opptatt av ansvarlige investeringer – og stiller derfor større krav til selskapers rapportering av samfunnsansvar (CSR) og påvirkning av miljø.

Relevante lover

Selskaper notert på Oslo Børs er regulert under Verdipapirhandeloven.

Norske selskaper som er notert på Oslo Børs er registrert som Allmennaksje selskaper (ASA) og regulert under Allmennaksjeloven.

Norske lover er lett tilgjengelig på Lovdata

Mer informasjon om lover og regler som gjelder børsnoterte selskaper og verdipapirmarkedet finnes på Oslo Børs sine hjemmesider.