Nyheter

10.01.2018

Tøffere for SMB selskapene med MiFID II

Debattinnlegg om MiFID II av Crux 22. desember 2017

Små og mellomstore børsnoterte selskaper som allerede sliter med lav oppmerksomhet fra kapitalmarkedet kan fort bli blant taperne når MiFID II innføres i EU og EØS området fra 2018.

Direktivet som regulerer markedene for aksjer, obligasjoner og derivater skal øke investorbeskyttelsen og hindre interessekonflikter mellom forvaltere og meglerhus. En endring er at institusjonelle investorer ikke lenger får bruke kurtasje på aksjehandel som betaling for analyse og corporate access (eksklusiv tilgang til selskapsledelse). Under MiFID II må meglerhusene prise og selge disse tjenestene, som til nå har vært oppfattet som «gratis», separat.

Forvaltningsselskapene, som er opptatt av å holde kostnader nede, vil trolig begrense antall aksjeanalyser de betaler for. Fokuset fra meglerhusene vil primært bli mot store likvide selskaper der betalingsvilligheten er størst.

Vi venter at terskelen for å ta opp analysedekning på nye selskaper blir høyere og at frekvensen på analyseoppdateringene går ned. Ett av fem selskaper på Oslo Børs’ hovedliste står i dag uten analysedekning, ifølge data fra Bloomberg. Av 270 aksjer og grunnfondsbevis notert på Oslo Børs og OTC listen, er en tredjedel uten dekning, mens rundt 70 % følges av færre enn fem analytikere. Et visst mangfold av analyser kreves for at markedet har funksjonelle konsensusestimater som basis for estimering av selskapsverdier og sammenligning av prisings-multipler.

Corporate accesss er en annen viktig side av selskapenes markedsføring mot investorer. Meglerhusene har hatt tilnærmet monopol som tilrettelegger av slike møter. Når forvaltere sannsynligvis må begynne å betale, er det naturlig å anta at etterspørselen går ned og at selskapenes eksponering mot investorer reduseres. Sammen med færre analyser vil dette alt annet like slå negativt ut på likviditet og prising.

De børsnoterte selskapene må fremover ta større grad av eierskap til dialogen med investorene, både de man har og de man vil ha med seg. Statoil og de andre børslokomotivene har gjort dette på egenhånd i en årrekke. Men for de andre, og SMB-selskapene spesielt, er det på tide å ta steget opp og bli bedre på å bygge relasjoner med investorene. Hvis ikke vil 2018 bli et år der enda flere havner på utsiden, med de konsekvenser det har for likviditet, prising og kapitaltilgang.