Nyheter

01.09.2017

Vær klar for økt interesse

Sparing i enkeltaksjer har aldri vært større blant norske privatpersoner, og når Aksjesparekontoen går live 1. september kan interessen øke enda mer. Norske selskaper kan gjøre flere enkle grep for å gjøre det lettere for folk flest å bli aksjonærer.

Av Lene M. Refvik, Daglig leder AksjeNorge

Andelen privatpersoner som eide aksjer var i lang tid nedadgående på Oslo Børs. Den nådde bunnivåer sommeren 2014. Fra og med sommeren 2015, derimot, snudde denne trenden og vi har hatt en jevnt økende interesse for å eie aksjer blant befolkningen.

Nærmere 361 000 privatpersoner eier nå aksjer på Oslo Børs – et tall som ikke har vært høyere siden 2011. Samtidig eier vi aksjer til rekordhøye verdier av nærmere 92 mrd norske kroner. Det som er spesielt gledelig med disse tallene, er at kvinner og menn i alle aldere og i alle deler av Norge har økt sitt private eierskap i børsnoterte selskaper i perioden.

Aksjer og nordmenn Q2 2017, Antall aksjonærer i Norge, kilde: AksjeNorge/VPS

 

Det er mange grunner til dette, men økte krav til egen langsiktig sparing i form av pensjon og rekordlave renter har vært en pådriver som vi også ser gjenspeilet i fondssparing. Nordmenn får ikke lenger avkastning ved å ha penger i banken, og aksjemarkedet gir som kjent langt høyere avkastning over tid.

Likevel sparer vi langt mindre i aksjemarkedet enn i mange av våre naboland. AksjeNorge gjort en rekke undersøkelser for å avklare hvorfor Nordmenn ikke sparer mer i aksjer og aksjefond. Det er to elementer som gjentas når vi spør om hvorfor det ikke spares i aksjemarkedet: at det må enkelt, og mangel på kunnskap.

AksjeNorge utførte en undersøkelse om finansiell kunnskap i Norge i regi av OECD, hvor vi la frem resultatene våren 2016. Her la vi også til spesifikke spørsmål om aksjesparing mot slutten av undersøkelsen. 52% av de spurte oppga mangel på kunnskap som hovedgrunn for at de ikke investerte i aksjer. Flere oppga kunnskap og informasjon som nødvendig for at de skulle komme i gang med aksjesparing. Knappe 10% av de spurte kunne si at de hadde god eller meget god kunnskap om selskapene som er notert på Oslo Børs (grafer under).

 

Nyhet! Aksjesparekonto

Fra og med 1. september 2017 vil alle privatpersoner i Norge kunne etablere en Aksjesparekonto, som lagt frem av regjeringen i statsbudsjettet for 2017. På aksjesparekontoen kan man samle børsnoterte aksjer og aksjefond hjemmehørende i EU/EØS. Den nye løsningen vil gjøre det enklere for alle privatpersoner å spare langsiktig i aksjemarkedet, med skattegunstige betingelser.  En overgangsregel som lar investorer flytte midler til Aksjesparekontoen innen utgangen av året uten å realisere skatt, gjør det attraktivt å flytte midlene de neste månedene.

AksjeNorge er blant aktørene som har arbeidet lenge for å få på plass en Aksjesparekonto. Vi ser dermed frem til at den løsningen blir en realitet – nettopp fordi enklere løsninger gjør det mer attraktivt å investere i aksjemarkedet. Vi ser allerede nå at det er stor interesse for å tilegne seg kunnskap om den nye aksjesparekontoen. Dette vil igjen føre til økt behov for kunnskap om aksjemarkedet blant privatpersoner i Norge, og søken etter mer informasjon om selskapene notert på Oslo Børs.

Investor Relations & privatpersoner

Det opplevdes tidligere som tungvint å drive aktivt Investor Relations arbeid mot privatpersoner som var eiere av selskaper tidligere. Distribusjon av informasjon som skal distribueres til samtlige aksjonærer tok tid og var en kostnad for selskapet. Mange har hatt for liten kapasitet til å kunne aktivt informere privatpersoner om investeringsmulighetene i nettopp sitt selskap, og fokusert på de institusjonelle investorene. Med internett og digitale medier er dette lettere enn noen gang. Og behovet for informasjon fra privatpersoner vil som sagt bli høyere fremover.

Hva kan selskaper på børsen gjøre?

Våre undersøkelser viser at hele 2 av 3 av befolkningen oppgir at de har lært mye om økonomi av seg selv. Da er det viktig at informasjonsmateriell er tilgjengelig for de som ønsker mer kunnskap. Gode nettsider med relevant informasjon er den enkleste måten å gjøre dette på.

I internasjonal sammenheng er CAC40 selskapet Air Liquid et foregangsselskap på kommunikasjon med private investorer. Det løfter frem privat eierskap på sine nettsider, og viser til 410 000 private investorer med 33% av aksjekapitalen. Dette gjør uten tvil at disse investorene føler seg verdsatt i møte med nettsidene deres.

Aksjer og nordmenn Q2 2017, Selskaper med flest private aksjonærer, kilde: AksjeNorge/VPS

 

At informasjonen gjøres tilgjengelig også språklig er viktig. Et enkelt språk uten unødvendig mange ord og uttrykk forbehold bransjen og profesjonelle investorer kan være et skritt i riktig retning. En FAQ med de hyppigste spørsmålene fra investorer gjør også at trykket fra spørsmål fra et økende publikum kan avta noe.

Samtidig finnes det mange gode eksempler i Norge på selskaper som har arbeidet nært mot privatpersoner som eier aksjer i selskapet – både historisk og i nyere tid. Ocean Yield og Selvaag Bolig er blant dem som har hatt målrettet kommunikasjon mot private investorer i ulike medier. BerGenBio og UMS er nylige eksempler på noteringer hvor privatpersoner ble spesielt inkludert i prosessen. Samtlige av de børsnoterte selskapene som er medlem av AksjeNorge er dessuten spesielt opptatt av å formidle informasjon til privatpersoner, enten som ansatte-aksjonær eller til det bredere publikum gjennom våre aksjekvelder som arrangeres rundt omkring i Norge og mer.

 

Avslutningsvis

AksjeNorge oppfordrer Investor Relations i alle de børsnoterte selskaper til å sette av litt tid nå etter sommeren til å se hva dere kan gjøre mot privatpersoner som enten eier eller planlegger å eie aksjer i deres selskap. Er relevant informasjon tilgjengelig på en forståelig måte på nettsidene deres?  Kan vi ved hjelp av noen enkle grep gjøre enda mer for denne gruppen investorer – både for å øke forståelsen og for at de skal føle seg sett som eier? Har vi kanskje også ansatte aksjonærer som vil dra nytte av god informasjon om aksjesparekontoen etter å ha spart i selskapet i lengre tid?

Det er nettopp kunnskap nordmenn søker etter, og ved å bidra med god kunnskap til privatpersoner bidrar vi til at nettopp disse investorene tar smarte investeringsbeslutninger i fremtiden. Lykke til!