Nyheter

08.06.2016

Tillit er gullstandarden i urolige tider

Av Crux Advisers

Mange selskaper notert på Oslo Børs opplever krevende tider og står overfor betydelige utfordringer. Spesielt synlig er ordretørken innen oljeservice, men også andre sliter. For mange selskaper har fallet i oljeprisen fra 2014 ført til lav lønnsomhet, en svekket balanse og stadig tilbakevendende spekulasjoner om kapitalinnsprøytninger.

Andre utfordringer som rammer selskaper direkte er blant annet politiske (REC Silicon, DNO), korrupsjonsanklager (Telenor, Yara og Norsk Hydro) og overkapasitet (tørrbulk og Norske Skog).

Også de klassiske børslokomotivene har de siste par årene blitt hardt rammet av det globale fallet i råvareprisene, og selskaper som Statoil, Telenor, Norsk Hydro og Yara har alle mistet over en fjerdedel av markedsverdien.

Nest etter å tape penger, er det ingenting investorer misliker mer enn usikkerhet. Økt usikkerhet betyr økt risiko. Når selskapet står overfor store utfordringer øker normalt risikoen for investorene og derfor også diskonteringssatsen man implisitt benytter for sin investering:

«Er det sannsynlig med en utvannende emisjon? Konkursrisiko? Hva er maktforholdet mellom EK og gjeld? Hva skjer med utbytteutbetalingene? Mener jeg at styret og ledelsen tar de riktige beslutningene? Hva mener jeg og hva mener selskapet om markedsutsiktene?»

Investor Relations (IR) dreier seg i bunn og grunn om å sannsynliggjøre framtidig kontantstrøm og om å redusere risikopåslaget investor benytter for å vurdere investeringen. IR skal skape tiltro til selskapets posisjon og strategi, og IR skal redusere opplevd usikkerhet så mye som mulig. Til syvende og sist bidrar god IR til å redusere kapitalkostnaden.

Stikkordet er «tillit» – en valuta som det tar tid å bygge opp verdien av og som devalueres i løpet av svært kort tid. Eller som Warren Buffet sier det: “It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it”.

Investor må oppleve at informasjonen fra selskapet er av god kvalitet og tilgjengelig for alle i markedet – samtidig. For at investor skal ha tillit til at regnskaps- og operasjonelle tall reflekterer selskapets salg, lønnsomhet og soliditet (det finnes mange eksempler på det motsatte!), trengs observasjoner over tid.

For å ha tillit til ledelses utsagn om utsikter, må man ha observert dem noen ganger, enten i media, i presentasjoner og/eller i møter. Tillit skapes over tid. Har investor den nødvendige tillit til selskapets informasjon og til ledelsen, reduseres opplevd usikkerhet og risikopåslaget.

Godt IR-arbeid dreier seg om å bygge og opprettholde tillit hver eneste dag. Da bereder man grunnen for de mer krevende tidene!

Alle selskaper risikerer imidlertid å komme opp i utfordrende situasjoner, både som følge av eksterne eller interne faktorer, og ikke alt kan forberedes i minste detalj. Våre råd til investorkommunikasjon i slike situasjoner er:

  1. Vær aktiv i din kommunikasjon med finansmarkedet.
    Investor søker oversikt over situasjonen og krever svar for å redusere usikkerhet. Det er viktig at selskapet er tilgjengelig og at ledelsen jevnlig stiller opp. «Strutsetaktikken» er en dårlig løsning! Et verktøy vi i Crux savner mer bruk av i slike situasjoner er konferansetelefoner, eventuelt i kombinasjon med bruk av web. Selskapet når samtidig ut til alle interesserte og dialogen blir effektiv. Vær proaktiv. Da styrer du i større grad agendaen.
  2. Vær bevisst på balanserte fremstillinger
    «Å legge skjul på sannheten er første skritt mot løgnen», heter det. Når en ubehagelig situasjon inntreffer er det fristende å omgå eller omskrive sannheten noe for å skaffe seg et pusterom. Vår erfaring er at realitetene før eller siden kommer til overflaten.Benytt utsagn som «Vi er godt finansiert til andre halvår neste år» og «utsiktene for økt salg er gode» med omhu. Dersom en går ut med et såpass offensivt budskap må det være fundert på et solid og etterprøvbart faktagrunnlag. Selvsagt kan det skje hendelser som gjør at dette ikke inntreffer, men forutsetningene må være tydelige og sannsynlige for at slikt kan kommuniseres. Er det løst fundert forsvinner verdifull investortillit som det tar lang tid å gjenopprette. Gi klare og korrekte budskap. Tillit skapes også under kriser.
  3. Vær ærlig på hva man kan gjøre noe med, og hva man ikke kan påvirke.
    Vi observerer ofte at selskaper for eksempel iverksetter effektivitetsprogrammer for å bedre lønnsomheten, spesielt når tidene er tøffe. Vårt råd er å være eksplisitt på hva som skyldes selskapets egne tiltak og hva som man er avhengig av makrofaktorer eller underleverandører for å få til. Tvetydighet gir lavere tiltro til at tiltakene gjennomføres.

«Når du først blir selvbevisst, er det ingen ende på det. Når du først begynner å tvile, er det ikke rom for noe annet», har en klok person en gang uttalt. Det er få steder hvor man ser resultatet av utstrakt tvil klarere enn i aksjemarkedet.

Aksjekursfall er et vondt uttrykk for at tvilen sprer seg. At det gjerne skjer i flere etapper er ofte uttrykk for at det også er begrenset med «tillitkapital» å tære på.

Investortillit må bygges og vedlikeholdes hver eneste dag. Når alle piler peker oppover er det kanskje få som bryr seg. Når en krevende situasjon inntreffer vil opparbeidet tillit være avgjørende for investorenes støtte. Den vil da være «gull verdt».

Crux-Advisers-logo blank

Comments are closed.